Obchodné podmienky

MICRONIX spol. s r.o., 

Jegorovova 14036/37

97401 Banská Bystrica

IČO 31643761 DIČ 2020457219 IČDPH SK2020457219

Obchodné podmienky a informácie internetového obchodu MICRONIX Sk
Pre fakturačnú adresu, prosím, navštívte kontakt. Pred prvým nákupom sa prosím zoznámte s obchodnými a záručnými podmienkami a tiež s nákupným a reklamačným poriadkom. Odoslaním objednávky potvrdzujete súhlas so všetkými podmienkami.

Doprava tovaru:
Tovar štandardne dodávame službou UPS (pokiaľ nie je dohodnuté inak). Upozornenie: tovar nebude doručený v prípade zadania neplatných údajov, čím zanikne kúpna zmluva.

Preprava UPS
Tovar je automaticky poistený do hodnoty 2.489,54€. Pokiaľ hodnota presiahne 2.489,54€, zásielku samostatne pripoistíme.
Zásielka kuriér UPS dodáva priamo na vami zvolenú adresu, alebo je možné dohodnúť aj vyzdvihnutie priamo v depe v mieste vášho sídla. UPS dodáva zásielky na nasledujúci pracovný deň. UPS dodáva v bežnú pracovnú dobu. Pokiaľ chcete zadať inú dodaciu adresu ako fakturačnú, vyplňte ju prosím pri vyplňovaní Vašich kontaktných údajov alebo vpíšte do políčka „Poznámka" pri potvrdzovaní objednávky.

Podmienky dopravy
Dodávky predmetu plnenia budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností realizované v čo najkratšom termíne, obvykle ihneď až 14 pracovných dní. Miesto odberu je stanovované na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Súčasťou dodávky nie je inštalácia predmetu plnenia. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom obsahuje originál daňového dokladu, návod na používanie výrobku a záručný list (pokiaľ je samostatne dodávaný, pokiaľ nie, supluje ho originál daňového dokladu).

Kontrola tovaru pri prevzatí

Pri osobnom odbere neuznávame dodatocné reklamácie na množstvo alebo druh tovaru.

V prípade zasielania tovaru prostredníctvom prepravnej spoločnosti je kupujúci povinný tovar skontrolovať pri prevzatí zásielky. Ak kupujúci zistí mechanické poškodenie tovaru alebo nekompletnosť zásielky (počet balíkov a kusov) podľa prepravného listu, bez odkladu kontaktuje prepravcu a spíše zápis o škode. Následne kontaktuje reklamačné oddelenie predávajúceho,  kde bude reklamácia tovaru na základe zápisu o škode ďalej riešená.

Reklamácie na tovar v nepoškodenom balení a reklamácie na zjavné vady (poškriabanie, prasknutie, zlomenie, ...) akceptujeme do 24 hod po prevzatí zásielky.

Kupujúci je povinný predávajúcemu reklamovať chyby tovaru bez zbytočného odkladu podľa podmienok uvedených v príslušných ustanoveniach Obchodného zákonníka.

Kupujúci je zodpovedný za kontrolu sériových čísel tovaru (produktov) a čísel vyznacených na dodacom liste a pokiaľ zistí rozdiel, je povinný predajcu kontaktovať do troch dní od revzatia tovaru.

Cenové podmienky:
Ceny sú zmluvné a sú platné pre danú objednávku v okamihu jej vloženia do systému. Ceny v prehľadoch a ponukách neobsahujú poštovné, prepravné a balné náklady. K cene tovaru môže byť pripočítaný recyklačný poplatok (pokiaľ nie je zahrnutý v cene tovaru).

Platobné podmienky:
Platby sú uskutočňované:

 • Prostredníctvom dopravnej spoločnosti hotovostne pri prevzatí tvaru (dobierka)
 • Pri osobnom odbere platobnou kartou alebo hotovostnou platbou v kamennom obchode
 • Platba kartou * - Ide o najrýchlejší spôsob platby online. Do rozhrania platobnej brány ComGate zadáte číslo vašej karty, dátum jej splatnosti a CVC kód (tri číslice nachádzajúce sa na druhej strane karty pri podpisovom prúžku). Všetko je zabezpečené  štandardom 3D Secure, preto budete zrejme požiadaní o zadanie číselného kódu, ktorý dostanete formou SMS od vašej banky.

 • Platba bankovým prevodom * - Je to okamžitá platba prostredníctvom internetového bankovníctva. Platobná brána vás presmeruje do vášho internetového bankovníctva. Do neho sa prihlásite ako obvykle a len potvrdíte už pripravený príkaz na platbu. Po dokončení platby budete presmerovaný späť do obchodu. Platba je potvrdená okamžite,  bez odkladu sa pokračuje v realizácii objednávky.

* Online platby pre nás zabezpečuje platobná brána ComGate. Poskytovateľ služby, spoločnosť ComGate Payments a.s. je držiteľom licencie Platobnej inštitúcie pôsobiacej pod dohľadom Českej národnej banky. Platby prebiehajúce cez platobnú bránu sú plne zabezpečené a všetky informácie sú šifrované.

Odstúpenie od zmluvy: (storno objednávky)
Storno objednávky, odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho v súlade so zákonom č.108/2000 §12 má zákazník právo do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Pokiaľ sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosíme vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok. Pri ich splnení vám bude vrátená kúpna cena: Informujte nás písomne, že jednostranne odstupujete od zmluvy. V liste nezabudnite uviesť číslo objednávky a číslo účtu, na ktorý požadujete vrátenie uhradenej čiastky za tovar, dátum a podpis. Tovar doručte osobne alebo ako balík na adresu našej prevádzky. Tovar, ktorý budete odosielať v rámci tejto záruky späť na našu adresu, musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale, nesmie byť použitý, musí byť nepoškodený, kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atd.) a s originálnym dokladom o kúpe. Neposielajte tovar na dobierku (náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ), doporučujeme Vám tovar poistiť. Táto garancia sa nevzťahuje na spotrebný tovar (ako napr. nosiče obrazu, zvuku a informácií, batérie apod., ktoré spotrebiteľ rozbalil). Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar pošleme poštovou poukážkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 15 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme bohužiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť. Storno objednávky zo strany predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa (výrobcu) tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v najkratšom možnom termíne.

Reklamačný poriadok spoločnosti MICRONIX spol. s r.o.
Tento reklamačný poriadok upravuje vzťah medzi spoločnosťou MICRONIX spol. s r.o. a obchodným partnerom, ktorý odoberá výrobky dodávané spoločnosťou MICRONIX spol. s r.o. za účelom ďalšieho predaja a taktiež upravuje aj proces opravy výrobku koncovým užívateľom. Tento obchodný vzťah sa riadi podľa Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka.

Definícia pojmov – pre účely tohto Reklamačného poriadku:

Výrobok: reklamované zariadenie
Miesto reklamácie: sídlo spoločnosti MICRONIX spol. s r.o.
Výrobná chyba: chyba spôsobená nesprávnym výrobným postupom alebo chybným materiálom pri výrobe
Nepriaznivé počasie: sneh, dážď, slnko ….
Živelná udalosť: zemetrasenie, búrka, požiar, potopa …
Neoprávnená reklamácia: neprejavenie sa poruchy uvedenej zákazníkom, zistenie porušenia záručných podmienok, používanie  v rozpore s návodom na použitie 
Obchodný partner: zákazník, obchodný partner, prvý vlastník výrobku, ktorý má právny vzťah so spoločnosťou MICRONIX spol. s r.o. (dealer)
Užívateľ: koncový užívateľ výrobku
Záruka: časový úsek, počas ktorého má zákazník nárok na bezplatné odstránenie poruchy zariadenia, za predpokladu dodržania záručných podmienok
Reklamácia: uplatnenie záruky zo strany zákazníka

Záručná doba
Záručná doba začína plynúť osobným prevzatím tovaru kupujúcim  a potvrdením záručného listu, alebo odovzdaním prvému prepravcovi.
Záruka sa vzťahuje na výrobok podľa vyznačenej doby na záručnom liste, ktorý sa vystavil pri vydaní tovaru a to na funkčné poruchy spôsobené výrobnou chybou.
Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci (513/1991, § 430).

Zánik záruky
Záruka zaniká:

 • ak bol výrobok mechanicky poškodený, alebo je podozrenie na poškodenie treťou osobou,
 • ak bol výrobok poškodený v dôsledku nesprávnej inštalácie,
 • ak bol výrobok poškodený v dôsledku zanedbania preventívnej starostlivosti a bežnej údržby,
 • ak bol prepojený s inými zariadeniami, ktoré nespĺňajú platné technické normy a špecifikáciu,
 • ak bol poškodený dôsledkom používania iného ako originálneho spotrebného materiálu,
 • ak bol výrobok vystavený prudkému nárazu spôsobeného pádom,
 • ak bola na výrobku poškodená záručná plomba,
 • ak bol výrobok poškodený živelnou udalosťou,
 • ak bol výrobok vystavený nepriaznivému počasiu,
 • ak bol výrobok používaný v chemicky agresívnom prostredí, prašnom a vlhkom,
 • ak na výrobok pôsobilo silné elektromagnetické pole,
 • ak do výrobku vnikla tekutina,
 • ak sa vo výrobku nachádza kondenzát zapríčinený prechodom z mrazu do tepla a pod.,
 • ak bol výrobok skladovaný alebo používaný mimo predpísaného teplotného rozsahu definovaného v návode na používanie,
 • ak bol výrobok neodborne používaný alebo v rozpore s návodom na použitie,
 • ak boli na výrobku vykonané úpravy , opravy alebo neoprávnené manipulácie,
 • ak bol poškodený kolísaním napätia v rozvodnej sieti,
 • ak bol poškodený atmosférickými výbojmi a prepätím v napájacej sieti, komunikačných vedeniach alebo elektrostatickým výbojom,
 • ak nebol predložený doklad o kúpe,

Poznámka: Uvedené príklady nie sú zoznamom všetkých prípadov, ktoré môžu spôsobiť porušenie záručných podmienok.

Spôsob uplatnenia nároku na odstránenie poruchy v rámci záruky
Všeobecné informácie :

 • pri uplatnení záruky sa kontaktujte s povereným pracovníkom reklamačného oddelenia, aby ste nezabudli na dôležitú súčasť,
 • k výrobku priložte podrobný popis poruchy a podrobný popis podmienok, pri ktorých sa porucha prejavuje,
 • spôsob doručenia výrobku pri reklamácii je buď osobne do sídla spoločnosti v čase pracovnej doby alebo zaslaním kuriérskou spoločnosťou, príp. poštou (spôsob prepravy je nutné voliť podľa povahy výrobku),
 • pred uplatnením reklamácie je nutné výrobok dôkladne skontrolovať či porucha nie je spôsobená chybným nastavením alebo zapojením výrobku v rozpore s odporúčaním výrobcu,
 • pre objektívne posúdenie reklamovaného tovaru sa môže požadovať kontrola celého zariadenia alebo jeho časti, ktorá má vplyv na funkčnosť reklamovaného výrobku v autorizovanom servisnom stredisku alebo v priestoroch sídla spoločnosti.

Uplatnenie nároku na bezplatné odstránenie poruchy pre užívateľa

 • užívateľ uplatňuje svoje nároky vyplývajúce z právnych noriem v mieste, kde výrobok zakúpil,
 • v tomto prípade sa užívateľ riadi návodom na použitie a týmto reklamačným poriadkom.

Osobná návšteva servisu v sídle spoločnosti

 • pri osobnej návšteve servisu spoločnosti je potrebné priniesť originál alebo kópiu záručného listu a doklad o kúpe výrobku. Ak zákazník/užívateľ doklad nepredloží, nemusí byť výrobok na reklamáciu/opravu prijatý,
 • prevzatie výrobku je možné iba v čase pracovnej doby,
 • výrobok nemusí byť prijatý na reklamáciu - opravu v prípade ak:
   
  • nie je predložený záručný list alebo doklad o kúpe zariadenia
  • chýba popis poruchy – reklamovanej nefunkčnosti
  • zákazník – užívateľ nie je schopný preukázať chybu alebo nefunkčnosť výrobku

Doručenie poštou, alebo kuriérom 

 • výrobok, ktorý ma poruchu je potrebné doručiť zabalený tak, aby nedošlo k poškodeniu tovaru prepravou,
 • k výrobku je potrebné priložiť originál alebo kópiu záručného listu a kópiu dokladu o kúpe,
 • k výrobku priložiť podrobný popis poruchy a podrobný popis podmienok, pri ktorých sa porucha prejavuje,
 • reklamačné konanie začína dátumom prijatia tovaru servisným oddelením, nie dátumom podania zásielky,
 • o prijatí zariadenia je zákazník – užívateľ informovaný prostredníctvom email správy, v ktorej je uvedený dátum otvorenia opravy, číslo pod ktorým je oprava evidovaná, predpokladaný dátum ukončenia opravy,
 • dopravu reklamovaného výrobku hradí odosielateľ,
 • pri zasielaní uvádzajte spiatočnú adresu a kontaktnú osobu spolu s telefonickým a email kontaktom, 
 • výrobok nemusí byť prijatý na opravu/reklamáciu a bude odoslaný späť na náklady zákazníka – užívateľa spolu s účtovaním poplatku za diagnostiku v prípade, že

  • nie je priložený záručný list alebo doklad o kúpe,
  • chýba popis poruchy – reklamovanej nefunkčnosti,
  • popísaná porucha sa neprejavuje a zákazník – užívateľ nie je schopný preukázať chybu alebo nefunkčnosť výrobku,
  • napriek urgenciám nie je zákazník – užívateľ ochotný komunikovať po dobu 7 pracovných dní,

Spôsob riešenia reklamácie
Záručná oprava výrobku sa vykonáva  opravou, výmenou poškodeného komponentu alebo dielu, poprípade výmenou celého výrobku (vzhľadom na neustály technický vývoj aj výrobkom iného typu s podobnými technickými parametrami) podľa uváženia spoločnosti.
V prípade, že sa obchodný partner dohodol so servisom na riešení reklamácie spôsobom vrátenia výrobku a následného dobropisu, je potrebné vrátiť výrobok v pôvodnom a neporušenom balení.

Neoprávnená reklamácia

 • ak s výrobkom nedodržíme podrobný popis poruchy a popis podmienok, pri ktorých sa porucha vyskytuje budeme to charakterizovať ako neoprávnenú reklamáciu a budeme si účtovať poplatok za diagnostiku výrobku,
 • ak sa popísaná porucha neprejaví, alebo ak sa zistí, že porucha vznikla spôsobom, ktorý je vylúčený zo záručných podmienok je táto reklamácia považovaná za  neoprávnenú reklamáciu a bude naúčtovaný poplatok za  diagnostiku výrobku,
 • ak je porucha výrobku spôsobená zlou konfiguráciou, poprípade ak je výrobok bez chyby a chybu spôsobuje aplikácia (príp. ďalšie zariadenie, ktoré je vo vzťahu s reklamovaným produktom) užívateľa, je táto reklamácia považovaná za neoprávnenú reklamáciu a bude naúčtovaný poplatok za diagnostiku výrobku,
 • v prípade neoprávnenej reklamácie bude výrobok na náklady zákazníka – užívateľa zaslaný späť dobierkou.

Vyrozumenie o vybavení reklamácie  - opravy
O ukončení reklamácie – opravy bude zákazník – užívateľ vyrozumený telefonicky, alebo e-mailom. Rovnakým spôsobom bude zákazník – užívateľ informovaný o cene za opravu. Ak zákazník – užívateľ nekomunikuje alebo nie je schopný odsúhlasiť cenu za opravu, bude výrobok odoslaný späť na náklady zákazníka – užívateľa spolu s účtovaním poplatku za diagnostiku.
Poskytovanie informácií o stave reklamácie - opravy
Zákazník – užívateľ pri prijatí zariadenia na opravu dostane doklad, na ktorom je uvedené evidenčné číslo, pod ktorým je táto oprava registrovaná. V prípade zaslania výrobku do servisu, bude informovaný správou email alebo telefonicky, v ktorej je taktiež toto evidenčné číslo.
Zákazník – užívateľ bude o stave reklamácie informovaný iba na základe tohto evidenčného čísla. 

Vyzdvihnutie výrobku z reklamácie - opravy

 • po vyrozumení o  vyriešení reklamácie – oprave výrobku, sa výrobok prevezme osobne v sídle spoločnosti, kde podával reklamáciu a to po predložení tlačiva “Reklamačný lístok”
 • v prípade doručenia výrobku poštou, alebo kuriérom je potrebné zaslať potvrdené tlačivo na adresu sídla spoločnosti.

Nevyzdvihnutie výrobku z opravy

 • v prípade si nevyzdvihnutia výrobku do 30dní od oznámenia o ukončení opravy si budeme účtovať skladné vo výške 1€/deň,
 • v prípade nevyzdvihnutia si výrobku ani po 6 mesiacoch od vyzvania spoločnosťou MICRONIX spol. s r.o. bude s výrobkom naložené podľa ustanovenia  § 656 zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka v aktuálnom znení.

Záverečné informácie

 • každý reklamovaný výrobok je nutné testovať a diagnostikovať, preto lehota na vybavenie reklamácie je 30dní,
 • ak bola  vykonaná oprava výrobku, ktorá nespadá do záručnej opravy, stráca sa celková záruka výrobku. Záruka platí iba na opravovanú časť výrobku,
 • spoločnosť MICRONIX spol. s r.o. zodpovedá iba za poruchy prevzatého výrobku, ktoré existovali v momente jeho prevzatia,
 • v prípade nesúhlasu s opravou výrobku bude naúčtovaný poplatok za diagnostiku,
 • lehota vybavenia opravy sa môže predĺžiť o čas potrebný na diagnostiku,
 • v prípade zistenia inej chyby ako bola uvedená, budeme Vás kontaktovať ohľadom ďalšieho postupu naloženia s výrobkom,

Náhrada škody

 • Spoločnosť MICRONIX spol. s r.o. nepreberá žiadnu záruku a neposkytuje žiadnu náhradu škody, ktoré boli spôsobené chybnými výrobkami dodaných spoločnosťou MICRONIX spol. s r.o., pokiaľ nebolo dohodnuté v kúpnej zmluve inak. Nepreberá záruku najmä za škody spôsobené prestojmi, náhradným výrobkom, strata dát, kapitálové a úrokové straty, personálne náklady, ktoré vyplývajú z chybných výrobkov respektíve ich porúch, ako aj z dôvodu dodacích lehôt pri obstarávaní náhradných dielov,
 • spoločnosť MICRONIX spol. s r.o. nezodpovedá za prípadnú stratu, poškodenie užívateľsky nastavených dát a konfigurácie,
 • čas pracovnej doby MICRONIX spol. s r.o. je uvedený na stránke www.micronix.sk,
 • zásielky zasielané na náklady spoločnosti MICRONIX spol. s r.o. nebudú prevzaté.

Mimozáručná oprava zariadenia              
Zariadenie môže byť prijaté na opravu za účelom posúdenia ceny za opravu alebo priamo na opravu so súhlasom s vykonaním opravy. Cena za opravu bude zákazníkovi oznámená telefonicky alebo e-mailom. V prípade nesúhlasu s vykonaním opravy sa účtuje poplatok za diagnostiku. Na opravu vecí sa vzťahuje 12 mesačná záručná doba. Spôsoby úhrady za vykonanie opravy :

 • doručením kuriérskou službou na dobierku,
 • vystavením zálohovej faktúry (po úhrade bude zariadenie zaslané poštou, kuriérskou službou),
 • hotovosťou.

Platnosť
Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť od 1.1.2007


Záruka, záručný list
Záručná lehota začína plynúť prevzatím tovaru zákazníkom. Záručná lehota je uvedená u každého výrobku v jeho popise. Pokiaľ k danému výrobku existuje záruční list, tak je vystavený v deň predaja tovaru. V prípade, že záruční list neexistuje, slúži ako záruční list daňový doklad. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie výrobku (alebo jeho časti/dielu) spôsobené používaním. Kratšia životnosť výrobku v takom prípade nebude považovaná za vadu a nie je ju možné ani ako takú reklamovať. Zákazníkom, ktorí tovar používajú pre účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, nie je záručná doba stanovená občianskym zákonníkom. V tomto prípade záručnú lehotu stanovuje konkrétny dovozca tovaru do SR. Záručná lehota uvedená na našich stránkach je určená iba pre  spotrebiteľov nie  pre podnikateľov, ktorí tovar kupujú v rámci svojej podnikateľské činnosti (nákup na IČ).

 

Informácie ku ochrane osobných údajov

Naša spoločnosť MICRONIX spol. s r.o., sídlo Jegorovova 14036/37, 97401 Banská Bystrica, IČO 31643761, IČ DPH SK2020457219, je správcom vašich osobných údajov. Tieto údaje spracovávame v súlade s platnou legislatívou. 

Na základe zákonného dôvodu spracovávame tieto vaše údaje:

- Meno a priezvisko (prípadne názov spoločnosti)

- Adresa bydliska (sídla firmy)

- emailová adresa

- telefonický kontakt 

 Účely spracovávania údajov:

- zaevidovanie objednávky, jej spracovanie, prípadná komunikácia o objednávke, vystavenie dokladu, dodanie tovaru

- vybavenie prípadných reklamácií, riešenie sporov

- evidencia faktúr, zmlúv podľa platných účtovných zákonov

- marketing (zasielanie obchodných informácií  a ponúk v nadväznosti na odborný záujem zákazníka)

 Osobné údaje uchovávame po dobu potrebnú pre výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu. 

Osobné údaje sú spracovávané automaticky a manuálne na to určenými zamestnancami. Údaje sú uložené v zabezpečených databázach.

Ďalšími osobami, ktoré môžu prísť do kontaktu s vašimi údajmi, sú: spoločnosť zabezpečujúca chod eshopu, spoločnosť poskytujúca priestor pre výpočtový systém, prepravné spoločnosti.

V súvislosti so spracovávaním vašich osobných údajov máte právo:

- informovať sa o rozsahu vašich údajov, ktoré spracovávame

- doplniť alebo zmeniť vaše údaje

- odvolať svoj súhlas o spracovaním údajov

- požiadať o úplné vymazanie údajov (okrem údajov, ktoré sme povinní uchovávať)

- ak by sa stalo, že nie ste spokojní s našou komunikáciou s vami ohľadne vašich údajov, môžete sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov SR.